അമ്മക്കൊരു സ്വർണമോതിരം ഉണ്ടാക്കികൊടുത്തപ്പോൾ | Institute of Gems and Jewellery Visited By M4 TechContact for more details: https://wa.me/+919061627111

Gem & Jewellery Institute: http://landing.igjinkel.org/

പ്ലസ് ടു, ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ജെം & ജ്വല്ലറി മേഖലയിലെ മികച്ച കരിയർ സാത്യതകൾ

Courses:
1. B Voc Jewellery Design & Management ( 3 Year)

2. Professional Diploma in Jewellery Designing – PDJD ( 1 Year)

3. Diploma Gemology & Jewellery Manufacturing – DGJM (1 Year)

4. Professional Diploma in Jewellery Management – PDJM (1 Year)

For Admission Enquiry: 9061621111 | 9061627111
Mail ID:
igj.inkel@gmail.com

Website:
www.igjinkel.org

Facebook:
https://www.facebook.com/igjinkel/

Instagram:
https://www.instagram.com/p/B-gwIu7AJQP/?igshid=1na541rupw6s9

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC2vyuZVSyKgSrKXFr4trtYw

Location:
Institute of Gems & Jewellery,
INKEL Educity, Malappuram, Kerala , 676 519

Techy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKDTechy Pranav Pranavkd PranavKD